ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10450901
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/05/2517
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
Nongphokwittaya
เลขที่ หมู่ที่ 9 ถนนหนองพอก - เมยวดี  ตำบลรอบเมือง   อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด   45210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4357-9174   หมายเลขโทรสาร 0-4357-9173
Email reg@phokwit.ac.th
WebSite http://www.phokwit.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอินสอน กันทะโล   หมายเลขโทรศัพท์ 081-670-1487
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายจำเนียร ไชยแสง   หมายเลขโทรศัพท์ 081-058-8477
นายทะเบียนโรงเรียน นายชัชวาลย์ แก่นมณี  หมายเลขโทรศัพท์ 089-710-8087

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ