ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10451902
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/04/2534
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
Dukungprachasamakee
เลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน  ตำบลดูกอึ่ง   อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด   45140
หมายเลขโทรศัพท์ 043-500161   หมายเลขโทรสาร
Email dukung2007@hotmail.com
WebSite http://school.obec.go.th/dos
ผู้บริหารโรงเรียน
นายชอบ ธาระมนต์   หมายเลขโทรศัพท์ 01- 9755849
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอิทธิชัย อุปริวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์ 09 - 5751531
นายทะเบียนโรงเรียน นายอิทธิชัย อุปริวงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 09 - 5751531

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ