ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 11301003
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/05/2521
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
thanprasatpetwittaya
เลขที่ 404 หมู่ที่ 1 ถนนพิมาย - ตลาดแค  ตำบลธารปราสาท   อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   30420
หมายเลขโทรศัพท์ 044-917005   หมายเลขโทรสาร 044-917006
Email webmaster@tpsp.ac.th
WebSite www.tpsp.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายจำนงค์ กันไชยสัก   หมายเลขโทรศัพท์ 085-0281020
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธนวัฒน์ สุขเกษม   หมายเลขโทรศัพท์ 089-8468241
นายทะเบียนโรงเรียน นางนารีย์ เถื่อนบำรุง  หมายเลขโทรศัพท์ 089-7172833

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ