ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 11302005
วันก่อตั้งโรงเรียน / /
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
NONGNAMSAIPITTAYAKOM
เลขที่ 592 หมู่ที่ 5 ถนนคลองไผ่ - ลำนารายณ์  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   30140
หมายเลขโทรศัพท์ 044-249086   หมายเลขโทรสาร 044-436244
Email ya-npk@chaiyo.com
WebSite school.obec.go.th/npkschool
ผู้บริหารโรงเรียน
นายชูเกียรติ นิลสันเทียะ   หมายเลขโทรศัพท์ 0812666965
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอมร วงศ์สุวรรณ   หมายเลขโทรศัพท์ 0862209896
นายทะเบียนโรงเรียน นางสาวเกศินี โกมล  หมายเลขโทรศัพท์ 0872552801

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ