ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 11320102
วันก่อตั้งโรงเรียน 10/09/2478
โรงเรียนสิรินธร
Sirindhorn
เลขที่ 360 หมู่ที่ ถนนเทศบาล 1  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   32000
หมายเลขโทรศัพท์ 044-511189   หมายเลขโทรสาร 044-511189 ต่อ 300
Email chirattigal@hotmail.com
WebSite http:\\www.sirin.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์   หมายเลขโทรศัพท์ 089-8461266
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุจินดา สินโพธิ์   หมายเลขโทรศัพท์ 044-511189 ต่อ 121
นายทะเบียนโรงเรียน นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท  หมายเลขโทรศัพท์ 086-8289207

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ