ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 12210194
วันก่อตั้งโรงเรียน 29/11/2536
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
Rayongpanyanukul
เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ถนน  ตำบลบ้านแลง   อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   20001
หมายเลขโทรศัพท์ 038-612638   หมายเลขโทรสาร 038-802359
Email
WebSite
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสมเดช ปรีชาพงค์มิตร   หมายเลขโทรศัพท์ 038-612638
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางภาวดี วีรพันธุ์   หมายเลขโทรศัพท์ 081-7810377
นายทะเบียนโรงเรียน นางภาวดี วีรพันธุ์  หมายเลขโทรศัพท์ 081-7810377

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ